เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

ระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์

Blessing online system
พัฒนาระบบลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์
ประชาชนสามารถลงนามออนไลน์ได้

Blessing Online Sytem.

สร้างระบบการถวายพระพรตามวันเฉลิมพระชนม์พรรษาได้

สามารถสร้างกิจกรรม และกำหนดระยะเวลากิจกรรมได้

แชร์การถวายพระพร ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์คได้

Social Sharing

แสดงรายชื่อผู้ถวายพระพรทั้งหมดได้

สามารถส่งออกรายชื่อเป็น Excel ได้

สามารถติดตั้งระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์
ได้กับทุกเว็บไซต์ทั้ง เว็บไซต์ราชการและเว็บไซต์เอกชน

ราคาซอฟต์แวร์

35,000 บาท

( ไม่รวมค่าออกแบบแบนเนอร์ ) หมายเหตุ : ระบบที่บริษัทฯ ได้พัฒนาหรือจัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเพื่อสร้างระบบการลงนามถวายพระพรออนไลน์และ แสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุ-วงค์