ระบบฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

Database
Database system
สามารถจัดการข้อมูลโดยแบ่งตามพื้นที่
สามารถจัดการข้อมูล
โดยแบ่งตามพื้นที่ที่กำหนดได้

• ระบบแบ่งอาณาเขตตามแผนที่

• สามารถจัดการข้อมูลแต่ละหน่วยพื้นที่ได้

• สรุปภาพรวมของข้อมูลด้านต่าง ๆ

ระบบฐานข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐาน
ทั้ง 10 ด้าน ทั้ง 10 ด้าน ทั้ง 10 ด้าน

ด้านสภาพทั่วไป ด้านสภาพทั่วไป
General
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Infrastructure
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
Economic
ด้านสังคม ด้านสังคม
Social
ด้านสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
Public Health
ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน Quality of life and property safety
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Disaster Prevention and Mitigation
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Environment Resources
ด้านการเมือง การบริหาร ด้านการเมือง การบริหาร
Politics and Administration
ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการบริหารจัดการน้ำ
Water Management
สร้างข้อมูลของคุณเอง สร้างข้อมูลของคุณเอง
Create your own