Project Assessment Monitoring System

ระบบติดตามโครงการและงบประมาณ

ความสามารถสำคัญของระบบ
STATISTIC information
DASHBOARD ระบบสถิติ

• สามารถสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการแยกแต่ละสถานะได้
• สรุปข้อมูลโครงการที่ทำสัญญาแล้ว/ไม่ได้ทำสัญญา

Project Managment
สร้างและแก้ไข ข้อมูลโครงการได้

• เจ้าของโครงการสร้างสร้างและแก้ไขข้อมูลโครงการ
• ติดตามผลการดำเนินโครงการขั้นตอนต่างๆ ในระบบได้

Employment contract
บันทึกข้อมูลสัญญาในระบบได้

• สามารถบันทีกข้อมูลสัญญา และสร้างงวดงานได้
• สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการการทำสัญญาได้

disbursement information
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านระบบได้

• สรุปข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินโครงการแต่ละสถานะได้ อาทิ สถานะระหว่างดำเนินโครงการ, เสร็จสิ้นแล้ว, ยกเลิกแล้วได้
• ค้นหาชื่อโครงการและดูรายละเอียดโครงการได้

Track via smartphone
ผู้บริหารสามารถติดตาม
ผ่านสมาร์ทโฟนได้

• สามารถบันทีกข้อมูลการเบิกจ่ายแยกตามงวดงาน
• ระบบจะสรุปข้อมูลยอดเงินคงเหลือของโครงการให้

Delivery and Training

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ
Why choose to use our services?

บริการของเรา

ตอบทุกโจทย์
ตามความต้องการ

Solve every requirement.

ใช้งานง่าย
ดีไซน์ทันสมัย

User friendly and intren.

ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ 13 ปี

Professional and more 13 years experience.

บริการหลังการขาย 24 ชม.
บริการหลัง
การขาย 24 ชม.

Our quality standards apply also in terms of after-sales service 24 hr.