อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ E-Market Place mjumore.com

อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ E-Market Place mjumore.com
อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ E-Market Place mjumore.com ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพลตฟอร์มที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาเว็บไซต์ตลาดกลางสำหรับซื้อ-ขายสินค้า เปิดร้านค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร
โดยมีผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน และได้รับเกียรติจาก - ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมรับฟังและกล่าวขอบคุณบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง